Hva er forskjellen mellom metafysikk og ontologi?

Metafysikk og ontologi er to begreper som ofte blir brukt om hverandre, og det kan være lett å forveksle dem. Men selv om de er relatert, er det også noen klare forskjeller mellom de to begrepene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som skiller metafysikk og ontologi.

Hva er metafysikk?

Metafysikk er en filosofisk disiplin som spør etter virkelighetens grunn og det som ligger bak det som kan observeres eller erfares. Det er med andre ord en filosofisk retning som søker å forstå det som ikke kan observeres, måles eller veies. Metafysikk dreier seg om spørsmål som:
  • Hva er eksistens?
  • Hva er virkelighet?
  • Hva er å være?
  • Hva er relasjonen mellom det fysiske og det ikke-fysiske?
Metafysikk handler altså om å forstå det fundamentale ved virkeligheten og den eksistensen vi opplever. Det er en disiplin som har blitt eksistert siden antikken og har endret seg mye gjennom historien.

Hva er ontologi?

Ontologi er også en filosofisk disiplin som spør om årsaken til eksistensen. Ontologi er opptatt av å undersøke det som faktisk eksisterer og beskrive det på en mest mulig helhetlig måte. Ontologi tar for seg spørsmål som:
  • Hva er virkelighetens grunnlag?
  • Hva er eksistensens grunnlag?
  • Hva er årsakene bak det som eksisterer?
Ontologi går ut på å undersøke tingenes eksistens og hva som forårsaker at verden eksisterer som den gjør. Det betyr at ontologi tar for seg det som eksisterer og hvordan det eksisterer.

Forskjeller mellom metafysikk og ontologi

Selv om både metafysikk og ontologi tilsynelatende handler om å beskrive virkelighetens grunnleggende natur, er det også noen klare forskjeller mellom de to disiplinene. En av de største forskjellene mellom ontologi og metafysikk er fokuset. Mens ontologi fokuserer på det som eksisterer og hva som forårsaker at tingene eksisterer, spør metafysikk mer vidtrekkende spørsmål om eksistens og virkelighetens natur. En annen forskjell mellom ontologi og metafysikk er den filosofiske tradisjonen de springer ut av. Ontologien kan spores tilbake til en rekke tidlige filosofer, inkludert Aristoteles, mens metafysikken har røtter i Platons filosofi og senere ble utviklet av filosofer som Immanuel Kant og Georg W. F. Hegel. En tredje forskjell mellom ontologi og metafysikk ligger i tilnærmingsmåtene som brukes i de to disiplinene. Ontologi bruker ofte empiriske data og vitenskapelig teknikker for å undersøke verden og dens eksistens. I metafysikken, på den annen side, aksepterer man ikke alltid empiriske bevis for å gjøre noe mer enn å vise til den materielle verden selv.

Avslutningsvis

I det store og hele handler både metafysikk og ontologi om å forstå virkelighetens grunnleggende natur og hvordan verden eksisterer. Mens ontologi tar for seg det som faktisk eksisterer og hva som forårsaker at verden eksisterer som den gjør, spør metafysikk vidtrekkende spørsmål om eksistens og virkelighetens natur. Selv om begge disipliner har lignende mål, er det tydelige forskjeller i fokuset, den filosofiske tradisjonen de springer ut av, og tilnærmingene som brukes.