Kan etisk egoisme forsvares?

Kan etisk egoisme forsvares?

Introduksjon

Etisk egoisme er en filosofisk teori som hevder at handlinger skal være motivert av selvinteresse. Med andre ord, handler man kun for å oppnå fordeler for seg selv, uten å ta hensyn til andres interesser eller behov. Men kan etisk egoisme egentlig forsvares? I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva etisk egoisme innebærer og vurdere om teorien holder vann.

Hva er etisk egoisme?

Etisk egoisme hevder at ethvert individ bør handle ut ifra sine egne interesser og behov, uansett konsekvensene for andre. En etisk egoist vil med andre ord ikke bry seg om andre menneskers velferd, og vil kun handle for å dra nytte av situasjonen for seg selv. En etisk egoist vil for eksempel rettferdiggjøre handlinger som å kjøpe opp billige eiendommer og selge dem videre til en høyere pris, uten tanke på hva dette gjør med prisene på boliger i området eller hvordan det påvirker de som må flytte. En etisk egoist vil også kunne rettferdiggjøre handlinger som å stjele eller lyve hvis det gagner egne interesser.

Argumenter for og imot etisk egoisme

Det finnes en rekke argumenter for og imot etisk egoisme. På den ene siden kan det hevdes at det å følge ens egne interesser først og fremst kan være bra for en selv og kan føre til større livstilfredshet. En etisk egoist vil ikke gjøre noe som vil redusere hans eller hennes anseelse eller økonomiske situasjon. På den andre siden kan man peke på at etisk egoisme vil føre til hensynsløshet og mangel på empati. Andre mennesker vil bli behandlet som middel til å oppnå egne mål og ikke som individer med egne interesser og verdighet. Dette kan føre til en eskalering av konflikter, lavere moral og mindre sosial samhørighet. Det kan også pekes på at etisk egoisme ikke tar hensyn til langsiktige konsekvenser. Hva som kan være bra for en selv i dag, kan føre til større problemer i fremtiden. For eksempel kan konsekvensene av miljøødeleggelse eller sosial ulikhet være større enn de umiddelbare fordelene ved å kjøpe opp billig eiendom. Med tanke på de argumentene som er nevnt over, kan det være vanskelig å forsvare etisk egoisme som en moralsk teori. Det vil alltid være en fare for at dette vil føre til en egoistisk og farlig holdning til andre mennesker og samfunnet som helhet. Likevel kan det hevdes at en viss grad av selvinteresse er nødvendig for å kunne fungere godt i samfunnet. For eksempel vil de fleste av oss jobbe for å tjene penger og sikre vår egen økonomiske situasjon. Men dette kan gjøres på en måte som også tar hensyn til andre og som bidrar positivt til samfunnet. For å konkludere, kan det være argumenter for at en viss grad av selvinteresse er nødvendig for å kunne navigere i samfunnet, men etisk egoisme som en filosofisk teori kan ikke forsvares. Det vil alltid være viktig å ta hensyn til andres interesser og behov, og ikke kun ens egne. Vi lever i et fellesskap med andre mennesker, og vi må jobbe sammen for å skape et rettferdig og bærekraftig samfunn.